Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Embo > Algemene voorwaarden

 1. Elke bestelling wordt slechts aanvaard onder toepassing van de hierna vermelde algemene voorwaarden, dewelke integraal deel uitmaken van de bestelling, levering en verkoop. Door het enkele feit dat de koper een bestelling plaatst aanvaardt hij onze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan het inroepen van zijn eigen voorwaarden.
 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van vergunningen en kan EMBO hiervoor niet aansprakelijk maken.
 3. Ingeval de koper zou afzien van zijn ondertekende bestelling om reden anders dan overmacht, is de verkoper gerechtigd om schadevergoeding ter dekking van de winstderving, materiaal en administratieve onkosten te vorderen, dewelke forfaitair en ten definitieve titel is vastgelegd op 15% van de verkoopprijs der geplaatste order, met een minimum van 250,00 euro. De koper draagt alle burgerlijke risico’s van zijn annulatie of niet-afname.
 4. Behoudens uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere schriftelijke voorwaarden zijn de leveringstermijnen niet bindend; zij worden slechts ter inlichting vermeld. Indien de voorziene leveringen op het ogenblik van de uitvoering ervan niet meer leverbaar zijn (zoals bepaalde materialen, plantsoorten en/of -maten) zal EMBO deze naar best vermogen vervangen door andere, daarbij rekening houdend met de prijs en het uitzicht van de oorspronkelijk voorziene prestaties.
 5. EMBO kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan EMBO of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.
 6. EMBO heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.
 7. Al onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, behoudens andere overeenkomst.
 8. Klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij voorkeur per aangetekend schrijven worden bekend gemaakt.
 9. Alleen de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd in geval van geschil.
 10. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Bij tekstverschillen primeert de Nederlandstalige versie der algemene voorwaarden.
 11. In geval van niet betaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verhoogd met 25%, met een minimum van 35€. Deze verhoging bevat niet de inningskosten, zij omvatten evenmin de verwijlintresten, die verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, eveneens zonder ingebrekestelling naar rato van 5.5% per maand, op het niet verhoogd bedrag van de factuur. Het ingebreke blijven van betaling geeft ons het recht zonder verdere aanmaning, alle onuitgevoerde werken, bestellingen of contracten te schorsen, alle eventueel reeds gedane leveringen of herstellingen, al wezen zij onvolledig, te factureren en er betaling voor te eisen.
 12. Ondergrondse nutsvoorzieningen of andere aanwezig, dienen duidelijk aangetoond te worden met een KLIP = Kabel- en leidingsinformatieplan, de opdrachtgever is verantwoordelijk bij eventuele schade indien het plan niet aanwezig is.